لینک عکس دار

تقویم

<>
شيدسچپج
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

لینک های ویژه

شرح وظایف مدیر مرکز :
1- سرپرستی امور فنی و اداری مرکز
2- تهیه برنامه عملیاتی سالیانه مرکز آموزش بهورزی با همکاری مربیان
3- همکاری در تهیه و تنظیم بودجه مرکز و نظارت بر هزینه آن
4- ابلاغ شرح وظایف به کارکنان
5- پیگیری دریافت مجوز پذیرش بهورز
6- تشکیل کمیته جذب بهورز
7- مشارکت و نظارت در انتخاب و نحوه پذیرش دانش آموزان
8- تایید محل سکونت داوطلبان بهورزی
9- برنامه ریزی آموزشی باهمکاری مربیان در هر پایه آموزشی و نظارت بر اجرای ان
10- نظارت بر نحوه تدریس مربیان و کنترل طرح درس روزانه کلی چک لیست آموزشی
11- مشارکت در آموزشهای نظری ، عملی کار آموزی
12- نظارت بر نحوه تدریس مربیان و کنترل طرح درس روزانه ، کلی، چک لیست آموزشی
13- مشارکت در آموشهای نظری ، عملی ، کار آموزی
14- نظارت برطرح سوالات امتحانی و تصحیح اوراق و ثبت کارنامه و معدل گیری
15- تنظیم صورت جلسه برگزاری امتحانات پذیرش و آزمون مربوطه به هر دوره تحصیلی با نظارت کارشناس مسئول بهورزی و بازآموزی کارکنان استان
16- فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش نظری عملی و کاراموزی با همکاری مرکز بهداشت شهرستان
17- تشکیل شورا مربیان و تنظیم برنامه مدون برای بر گزاری جلسات آن حداقل ماهی یک بار
18- برنامه ریزی جهت انجام برنامه های سنجش سلامت دانش آموزان جدید بهورزی
19- برنامه ریزی و نظارت بر نحوه اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بومی
20- برنامه ریزی و نظارت بر نحوه اجرا برنامه های امتحانی پایان دوره و ونهایی
21- نظارت بر رفتار و انضباط دانش آموزان در محیط مرکز و عرصه های کار آموزی با همکاری مربیان
22- نظارت بر حسن انجام وظیفه مربیان و کارکنان، ارزشیابی سا لانه آنان و برنامه های ارتقاء شغلی
23- برنامه ریزی و مشارکت با مرکز بهداشت شهرستان در اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر
24- انتقال مسائل و مشکلات واحدهای ستادی و مراکز روستایی و شهری در ارتباط با آموزش دانشجویان پزشکی جامعه نگر به دانشکده بهداشت های مربوطه
25- برگزاری آزمون های ماندگاری اطلاعات جهت ارزشیابی برنامه های بازآموزی بهورزان با هماهنگی و مشارکت کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان
26- تحلیل نتایج و ارائه طر حهای مداخله ای آموزشی به منظور ارتقاء برنامه های آموزشی
27- نظارت و ارزشیابی دوره های آموزشی در حین اجرا و بعد از پایان دوره به منظور تجزیه و تحلیل و رفع نارسائی ها و بهبود روند برنامه های آموزشی
28- مشارکت در جلسلت و برگزاری کنفرانس و ارائه نظارات تخصصی
29- همکاری در اجرا ی برنامه های باز آموزی ، نو آموزی و بدو خدمت تیم سلامت با کارشناسان ستادی
30- مشارکت با واحد های فنی مرکز بهداشت شهرستان در جهت مدیریت برنامه های اموزش تیم سلامت
31- همکاری با مجله بهورز از طریق انجام نیاز سنجی بهورزان و سایر کارکنان بمنظور تعیین نیازهای آموزشی
32- مشارکت در تهیه مقالات ، جمه اموری مقالات و مطلب کارکنان ، مربیان و بهورزان و ارائه به فصلنامه
33- جمع آوری و جمع بندی فرمهای نظر سنجی در مورد موضوعات مجله بهورزی و ارائه به فصلنامه و توزیع مجله آموزشی بهورز
34- برنامه ریزی و نظارت جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز، انتخاب بهورزان و مربیان نمونه و اعلام نتایج به مرکز بهداشت استان
35- صدور گواهینامه آموزش بهورزی
36- شرکت در جلسات کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان و ارائه گزارش پیشرفت برنامه ها
37- پیگیری تشکیل شورای بهورزی و انتقال مسائل و مشکلات بهورزان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و تلاش در جهت حل مشکلات انها
38- برنامه ریزی و نظارت بر نحوه عملکرد پرسنل مراکز بهداشتی در مانی به اتفاق تیم کارشناسان
39- برنامه ریزی و نظارت بر نحوه عملکرد خانه بهداشت دانش آموزی و آموزشی بصورت مستمر
40- ارسال نتایج گزارش بازدید مربیان به مرکز بهداشتی در مانی و پیشنهاد تشویق و تنبیه پرسنل
41- مشارکت در امور فنی بهورزان شاغل ( ارزشیابی سالیانه ارتقاء شغلی ، تغییر عنوان و....... )
42- برنامه ریزی جهت انجام تحقیق و پژوهش در عرصه های بهداشتی در مانی
43- پیگیری تامین امور رفاهی بهورزان شاغل با همکاری امور اداری
44- حضور فعال در کمیته نقل و انتقا لات ( ویژه بهورزان)
45- برنامه ریزی جهت انجام نیاز سنجی آموزشی به صورت متمر کز از بهورزان و اعلام نتایج به واحدهای ستادی
46- نظارت و ارزشیابی مستمر کلاسهای آموزشی برگزار شده و اعلام نتایج به واحدها
47- تجزیه و تحلیل کلاس های آموزشی با همکاری مربیان و واحدهای ستادی
48 - پیگیری روند صدور گواهی بر اساس تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی
49- پیگری تامین فضا ووسایل کمک آموزشی جهت کلاسهای پشتیبانی
50- نظارت بر نحوه اجرا برنامه آموزش بدو خدمت نیروها، تجزیه و تحلیل برنامه ها و ارائه نتایج به واحدهایستادی
51- تنظیم برنامه های علمی ، فرهنگی، اجتماعی برای دانش اموزان و بهورزان شاغل با همکاری مربیان و امور رفاهی مرکز بهداشت
52- گزارش مشکلات نیروهای تخصصی به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات انان
53- مطاله و بررسی به منظور تدوین منابع اموزشی از طریق تالیف ، ترجمه کتب , مجلات و مقالات علمی
برنامه ریزی جهت ارتقاء برنامه های مستمر بهورزان
54-رابط فصلنامه بهورز و انجام شرح وظایف مربوطه
55- پیگیری تامین اعتبار جهت خرید اقلام مورد نیاز مرکز
56- شرکت فعال در برنامه های ادغام یافته در نظام شبکه
57- پیگیری امور رفاهی دانش آموزان بهورزی
58- انجام سایر امور محوله زیر نظر مسئول مافوق
 
وظایف مربیان مرکز آموزش بهورزی
1- مشارکت در مراحل پذیرش دانش آموزان بهورزی
2- همکاری با مدیر مرکز در برنامه ریزی آموزش تحصیلی
3- مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان تیم سلامت
4- تهیه طرح درس و چک لیست آموزشی و چک لیست ارزشیابی مهارتهای خروجی فراگیران
5- ایجاد هماهنگی و فراهن نمودن رسانه های آموزشی مناسب برای اجرای یک برنامه آموزشی موثر
6- ارزشیابی مستمر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و اقدام برای برطرف کردن مشکلات آموزشی آنان
7- طرح سوال و برگزاری امتحانات نظری عملی و ارزشیابی کار آموزی دانش آموزان
8- تصحیح اوراق امتحانات , همکاری در ثبت نمرات در کارنامه هر دانش آموز و معدل گیری
9- حضور فعال در روستاهای اصلی و اقماری بهمراه دانش آموزان در برنامه ای بازدید منازل و مراقبتهای بهداشتی و غیره
10- همکاری و مشارکت در تنظیم و اجرای برنامه های تیم سلامت
11- شرکت در اجتماعات روستایی و جلسات شورای بهداشت بمنظور توجیه و جلب مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی
12- نظارت بر فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان
13- مشارکت در اجرا و برنامه ریزی آموزشهای دانشجویان پزشکی اجتماعی و جامعه نگر
14- تنظیم و نگهداری مدارک آموزشی دانش آموزان و اوراق امتحانی و اسناد
15- مشارکت در برنامه آموزش بدو خدمت کارکنان تیم سلامت
16- مشارکت در برنمامه های آموزشی نظری , عملی و بازدید از عرصه
17- همکاری با مجله بهورز و استفاده از مطالب مجله بهورز در جلسات باز آموزی
18- همکاری با مدیر مرکز در برنام های ادامه تحصیل بهورزان
19- برنامه ریزی جهت آموزش بدو خدمت نیروها با هماهنگی واحدهای مختلف مرکز بهداشت
20- همکاری در ثبت نام داوطلبان بهورزی
21- حضور فعال در جلسات باز آموزی و نو آموزی شهرستان
22- همکاری با مدیر در تنظیم برنام های عملی , فرهنگی , اجتماعی برای دانش آموزان
23- مشارکت فعال در جلسات شورای مربیان و ارائه راه حل در مورد مشکلات فردی و آموزشی ذلنش آموزان و حل مشکلات فنی و اداری مرکز آموزش بهورزی
24- برنامه ریزی و نظارت بر خانه های بهئاشت دانش آموزی و آموزشی
25- کوشش در جهت کسب اطلاعات علمی و ارتقاء کیفیت روش تدریس
26- تجزیه و تحلیل کلاس های آموزشی برگزار شده ,ارئه نتایج به مدیر مرکز
27- همکاری با واحد گسترش در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و مراکز بهداشتی و درمانی جدید
28- تهیه بسته های آموزشی کلاسهای برگزار شده و بایگانی آنها
29- همکاری در برگزاری جشن بهورزی و انتخاب بهورز نمونه
30- همکاری با واحدها در برگزاری سمینارها و کارگاههای مختلف آموزشی
31- برنامه ریزی و مشارکت در اجرای برنامه های آموزش تیم سلامت
32- ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی دانش آموزان و اقدام برای برطرف کردن مشکلا ت آموزشی آنان
33- مطالعه و بررسی پیشرفتهای علمی بمنظور روز آمد کردن مواد آموزشی
34- تدوین و تالیف مطالب آموزشی در زمینه مسایل بهداشتی و درمانی
35- تنظیم گزارش بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی و ارائه به مدیر مرکز و پیگیری در جهت رفع مشکلات آنها
36- همکاری در اجرای برنامه ادامه تحصیل بهورزان در رشته کار و دانش
37- همکاری با مدیر در تامین امور رفاهی بهورزان شاغل و دانش آموز
38- مشارکت در برنامه ریزی جهت اعزام دانشجویان به مراکز بهداشتی و درمانی
39- همکاری در تامین وسایل کمک آموزشی جهت اجرای کلاسهای آموزشی
40- شرکت فعال در برنامه های ادغام در سیستم طبق پیشنهاد مدیر مرکز
41- نظارت بر اخلاق و انضباط دانش آموزان
42- معرفی دانش آموزان پایه دوم به مردم و شورای اسلامی روستابا همکاری پزشک خانواده
43- مشارکت در اجرای برنامه های ادغام یافته در سیستم
44- استخراج نتایج برگزاری کلاسها و کارگاههای اجرا شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات آن با همکاری واحدهای مرکز بهداشت و ارائه به مدیر مرکز
45- انجام سایر امور به پیشنهاد مدیر مرکز
سه‌شنبه 4 تير 1398   00:41:46

گالری تصاویر

اخبار