لینک عکس دار

تقویم

<>
شيدسچپج
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

لینک های ویژه

اقدامات
v    معاینات غربالگری سالیانه دانش آموزان
هدف از این برنامه بررسی سلامت جسمی و روانی دانش آموزان، درمان دانش آموزان بیمار و یا ارجاع دانش آموزان به سطوح تخصصی بر حسب تشخیص پزشک می باشد .و بر اساس شهری و یا روستایی بودن نحوه ارائه خدمات متفاوت می باشد.
مناطق شهری:
معاینات دانش آموزان در دو سطح غربالگری اولیه و معاینات پزشکی انجام می پذیرد که معاینات غربالگری توسط مربیان بهداشت در مدرسه انجام شده و نتایج آن در شناسنامه سلامت دانش آموز ثبت می گردد. در مناطق شهری کلیه دانش آموزان پایه اول ابتدایی ،سوم ابتدایی ،اول راهنمایی و اول متوسطه باید دارای شناسنامه سلامت بوده و ستون معاینات غربالگری آن تکمیل باشد. مدیران مدارس موظف می باشند دانش آموزان پایه های مذکور را پس از معاینات غربالگری به مراکز بهداشتی درمانی ارجاع نموده تا توسط پزشکان مربوطه معاینه شده و در صورت نیاز جهت معاینات تکمیلی و تخصصی به مراکز بالاتر ارجاع نمایند .مسئولیت پیگیری مراجعه دانش آموزان به مراکز بهداشتی درمانی برعهده کارشناسان چند پیشه مراکز می باشد.
مناطق روستایی :
مناطق روستایی نیز مانند مناطق شهری بوده با این تفاوت که معاینات غربالگری دانش آموزان توسط بهوررزان انجام می شود و طبق دستورالعمل های بهداشت مدارس دانش آموزان پایه های دوم ،چهارم وپنجم ابتدایی و دوم وسوم راهنمایی نیز باید سالیانه غربالگری گردند.
شرح وظایف نیروی بهداشت مدارس :
 • تکمیل شناسنامه سلامت شامل :بررسی وضعیت واکسیناسیون و تکمیل جدول مربوطه ،پایش رشد دانش آموز و رسم نمودارهای مربوطه ،ارزیابی وضعیت بینایی، شنوایی، بهداشت روان، پوست و مو ، دهان و دندان و بیماریهای نیازمند مراقبت ویژه
 • تکمیل فرم های آماری ثبت نتایج معاینات دانش آموزان و فرم پیگیری ارجاعات تخصصی
 •  ثبت نتایج در پرونده بهداشتی مدرسه
 
انتظارات از سرپرست مرکز بهداشتی درمانی :
Ø      کنترل و نظارت بر عملکرد نیروی واحد بهداشت مدارس
Ø      معاینه کامل پزشکی دانش آموز، تکمیل و مهر و امضاء جدول مربوطه در صورت سلامت دانش آموز (صفحه مخصوص پزشک)
Ø      در صورتی که دانش آموز نیاز به ارجاع تخصصی داشته باشد فرم های ارجاع برای دانش آموز تکمیل شده و پس از دریافت نظریه پزشک متخصص شناسنامه مهر و امضاء می گردد .
Ø      تکمیل فرم های آماری ثبت نتایج معاینات و فرم پیگیری ارجاعات تخصصی دانش آموزان
 
v    اجرای برنامه های آموزشی در مدارس تحت پوشش
برنامه های آموزشی بر اساس اهداف تعیین شده از سوی معاونت محترم بهداشتی شامل برگزاری جلسه آموزشی ویژه دانش آموزان ، به ازای هر دانش آموز 2جلسه در سال تحصیلی و 1 جلسه نیز ویژه اولیاء دانش آموزان می باشد . در برگزاری جلسات آموزشی کلیه کارکنان بهداشتی دخیل بوده و موضوعات بهداشتی بر اساس نیاز گروه هدف می تواند شامل : آموزش بهداشت دهان و دندان‌‌‌‌‌‌‌‌، بهداشت فردی و پدیکلوز، بهداشت محیط، بهداشت بلوغ، ایدز و تالاسمی، بهداشت باروری، کم خونی فقرآهن و ... باشد .
 
شرح وظایف نیروی بهداشت مدارس :
 • همکاری و هماهنگی با مدارس تحت پوشش درجهت اجرای برنامه های آموزشی
 • ثبت برنامه های آموزشی اجرا شده در فرم ماهیانه آموزش
 • ثبت برنامه های آموزشی اجراشده در پرونده بهداشتی مدرسه
 • تهیه وتنظیم برنامه جامع عملیاتی آموزشی بهداشت مدارس
 
انتظارات از سرپرست مرکز بهداشتی درمانی :
Ø                                                                                نظارت بر تهیه جدول آموزشی مرکز
Ø                                                                                هماهنگی و همکاری با مدارس تحت پوشش در مواقع لزوم
Ø                                                                                نظارت بر تنظیم برنامه جامع عملیاتی آموزشی مدارس
 
v    بازدید بهداشت محیط مدارس
بهداشت محیط کلیه مدارس تحت پوشش به صورت فصلی توسط کارشناسان بهداشت محیط مورد بازدید قرار گرفته و نتایج علاوه بر ثبت در پرونده بهداشتی مدرسه در قالب فرم آماری مربوطه به صورت فصلی به مرکز بهداشت ارسال می گردد . در صورت مشاهده نواقص مراتب از طریق نامه به مرکز بهداشت ارسال گردیده و پیگیری می شود . در ضمن با توجه به توزیع و نگهداری شیر در مدارس ابتدایی و راهنمایی نمونه برداری از شیر مدرسه و کنترل محل نگهداری طبق دستور العمل مربوطه صورت می پذیرد .
شرح وظایف نیروی بهداشت مدارس :
·         پیگیری بازدید از بهداشت محیط مدارس توسط کارشناس بهداشت محیط وثبت نتایج آن در پرونده بهداشتی مدرسه
·         پیگیری نواقص بهداشتی گزارش شده با همکاری کارشناس بهداشت محیط
·         انعکاس نواقص
·          
 
انتظارات از سرپرست مرکز بهداشتی درمانی :
Ø                                 نظارت بر بازدید به موقع از مدارس تحت پوشش
Ø                                 نظارت بر روند پیگیری نواقص بهداشتی گزارش شده
 
v    ارائه خدمات بهداشتی
ü   بررسی نمک مصرفی دانش آموزان : در این طرح در هرسال تحصیلی یک مدرسه ابتدایی، یک مدرسه راهنمایی و یک دبیرستان به صورت رندوم انتخاب شده و نمک مصرفی 10 نفر ازدانش آموزان مدارس فوق مورد بررسی و آزمایش از طریق کیت ید سنجی قرار می گیرند و نتایج به صورت فصلی در قالب فرم ید سنجی به مرکز بهداشت ارسال می گردد .
شرح وظایف نیروی بهداشت مدارس :
 • انتخاب مدارس مورد بررسی به صورت رندوم
 • ید سنجی نمک مصرفی دانش آموزان
 • ارسال گزارش موارد بررسی به صورت فصلی
 
 
 
انتظارات از سرپرست مرکز بهداشتی درمانی :
Ø      نظارت بر روند ید سنجی از مدارس
Ø      تأیید فرم های آماری ارسالی
ü   اجرای طرح آهنیاری : در این طرح کلیه دانش آموزان دختر متوسطه و راهنمایی به مدت 16 هفته، هر هفته یک قرص آهن دریافت می نمایند که توزیع قرص آهن، نظارت بر نحوه مصرف و برگزاری حداقل 2 جلسه آموزشی یشگیری از کم خونی به عهده کارشناسان و کاردانان بهداشت خانواده خواهد بود .
 
شرح وظایف نیروی بهداشت مدارس :
·         پیگیری برگزاری جلسات آموزشی
·         همکاری با واحد بهداشت خانواده در آموزش دانش آموزان و نظارت بر روند اجرای طرح
 
انتظارات از سرپرست مرکز بهداشتی درمانی :
Ø      نظارت بر روند اجرای برنامه
Ø      نظارت بر ارسال به موقع گزارشات
ü      تکمیل پرونده بهداشتی مدرسه : هر شیفت مدرسه به شرط مستقل بودن باید دارای یک پرونده بهداشتی باشد و کلیه خدمات ارائه شده ازسوی مراکز بهداشتی درمانی در آن ثبت شود پرونده دارای هفت برگ شامل :
v     فرم ثبت فعالیت های آموزشی
v     فرم ثبت نتایج معاینات غربالگری دانش آموزان
v     فرم پیگیری دانش آموزان ارجاع شده جهت دریافت خدمات تخصصی
v     فرم ثبت نام دانش آموزانی که نیاز به مراقبت ویژه دارند
v     فرم ثبت بیماری های واگیردار شایع در مدرسه
v     فرم ثبت حوادث و وضعیت واکسیناسیون دانش آموزان
v     فرم ثبت بازدید بهداشت محیط مدرسه
شرح وظایف نیروی بهداشت مدارس :
·                             تکمیل پرونده بهداشتی مدرسه
·                             نگهداری پرونده بهداشتی مدرسه
 
 انتظارات از سرپرست مرکز بهداشتی درمانی :
Ø                                                        نظارت بر نحوه تکمیل پرونده بهداشتی مدرسه
- کلیه خدمات ارایه شده به مدارس باید در پرونده بهداشتی مدرسه ثبت گردد .
- کلیه مراکز بهداشتی درمانی باید یک نفر نیروی ثابت جهت ارایه و ثبت خدمات بهداشتی معین نمایند .
v    غربالگری موی سر دانش آموزان
 
کلیه دانش آموزان منطقه روستایی توسط بهورزان در ابتدای سال تحصیلی از نظر بهداشت پوست و مو مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت آلودگی موارد آلوده به همراه خانواده تحت پیگیری و درمان قرار میگیرند در مناطق شهری در صورت وجود مربی بهداشت وظیفه غربالگری برعهده مربی بهداشت مربوطه بوده و موارد آلوده جهت درمان به مراکز بهداشتی درمانی ارجاع می گردند و در مدارس فاقد مربی در صورت مشاهده وگزارش مدیر مدرسه مرکز بهداشت موظف به اعزام نیرو جهت رفع مشکل می باشد.
 
 
 
 
سه‌شنبه 4 تير 1398   00:18:35

گالری تصاویر

اخبار

  بازدیدها

  تعداد بازديد اين صفحه: 6577
  تعداد بازديد کنندگان سايت: 87144959 تعداد بازديد زيرپورتال: 714458 اين زيرپورتال امروز: 177 سایت در امروز: 416 اين صفحه امروز: 1