آرشیو اخبار
3

1

2
کارگاه آموزشی بهداشت محیط وحرفه ای برگزار گردید. صبح روز دوشنبه 97/11/8 کارگاه آموزشی نحوه ثبت وتاییدبازرسی بهداشت محیط وحرفه ای توسط سمت بهورز در سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سلامت محیط وکار در محل ساختمان مرکز تحقیقات برگزار گردید ومقرر گردید بعد ازاین بهورزان بازرسی ها وموارد کلر سنجی روزانه رادر سامانه ثبت نمایند.
سه‌شنبه 4 تير 1398   07:48:43

تصویر ها