اطلاعیه
صدور وتمدید کارت های بهداشتی

به اطلاع کلیه کارگران ومسئولین فنی مرتبط  با تولید ، می رساند :باتوجه به طولانی بودن فرآیند صدور وتمدید کارت های بهداشتی ضروری است دوماه قبل از اتمام اعتبار کارت ها نسبت به تمدید آن اقدام گردد.شایان ذکر است اجرای موضوع فوق در ارزیابی واحدهای تولیدی(چک لیست ارزیابی PRPs)) لحاظ ودر صورت عدم رعایت ،مطابق آیین نامه وضوابط عمل خواهد شد.

سه‌شنبه 4 تير 1398   00:32:18

تصویر ها